Privacybeleid

PRIVACY-VERKLARING

A. Inleiding : Van zodra u de website of de mobiele applicaties van 22 Invest & 22 Construct bezoekt en gebruikt en/of beroep doet op de diensten aangeboden door 22 Invest & 22 Construct, zal u onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met 22 Invest & 22 Construct delen. 22 Invest & 22 Construct hechten evenwel veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook bedoeld om u in te lichten over de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoe lang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

22 Invest & 22 Construct danken u om deze privacyverklaring met veel aandacht te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het privacybeleid van 22 Invest & 22 Construct, alsook met de verwerking van de gegevens zelf. Huidige privacyverklaring is gebaseerd op de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (de “Algemene Verordening gegevensbescherming”) en bevat de rechten en plichten van 22 Invest & 22 Construct ten aanzien van de externe personen waarvan zijn persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens namens derden en volgens de instructies van derden.

B. Toepassingsgebied : Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door of aan 22 Invest & 22 Construct worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die 22 Invest & 22 Construct uitoefenen.

C. Verwerkingsverantwoordelijke : 22 Invest bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem, Vijfhoekstraat 24 en met ondernemingsnummer 0741.573.908 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. U kan 22 Invest contacteren via de volgende algemene coördinaten: Tel: +32 3 304 74 10 – E-mail: info@22invest.com

D. Welke persoonsgegevens verwerken 22 Invest & 22 Construct ? Volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of beroep doet op de dienstverlening van 22 Invest & 22 Construct : Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) / Contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mailadres) / Financiële bijzonderheden (KBO-nummer, bankgegevens) / Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, locatie, cookies). Naast dit overzicht verwerken 22 Invest & 22 Construct alle andere soorten informatie die u gekozen heeft aan 22 Invest & 22 Construct te verstrekken of die 22 Invest & 22 Construct over u hebben verkregen. 22 Invest & 22 Construct kunnen bovendien ook informatie afleiden van de door u verstrekte informatie. 22 Invest & 22 Construct gebruiken daarnaast ook cookies. Hiervoor wordt verwezen naar de cookieverklaring.

E. Waarom en op basis van welke rechtsgrond worden deze persoonsgegevens verwerkt?
a. Gegevens van klanten : 22 Invest & 22 Construct verzamelen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of wanneer u beroep doet op de diensten van 22 Invest & 22 Construct. Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van de website en de bijhorende dienstverlening, alsook om deze dienstverlening te optimaliseren en personaliseren. Concreet gebruiken 22 Invest & 22 Construct de persoonsgegevens zoals vermeld onder D van haar klanten, alsook desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen, met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, het klantenbeheer, de boekhouding, het marktonderzoek, de toegangscontrole, de bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van de respectieve overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van 22 Invest & 22 Construct. Voor direct
marketing activiteiten per e-mail zullen 22 Invest & 22 Construct steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

b. Gegevens van medewerkers en leveranciers : 22 Invest & 22 Construct verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van haar werknemers en zelfstandige medewerkers, alsook van alle andere leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Concreet gebruiken 22 Invest & 22 Construct de persoonsgegevens van haar medewerkers en leveranciers met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, de personeels- en loonsadministratie, het leveranciersbeheer, de boekhouding, de toegangscontrole en bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van 22 Invest & 22 Construct. Voor direct marketing activiteiten per e-mail zullen 22 Invest & 22 Construct steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

c. Gevoelige gegevens : Gevoelige gegevens zijn onder andere deze die betrekking hebben op raciale of etnische origine, politieke opinies, gegevens i.v.m. gezondheid, religieuze of levensbeschouwelijke opvatting of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele oriëntatie. In principe verzamelt Gands geen gevoelige gegevens, tenzij deze vrijwillig worden aangeboden of in het kader van het vervullen van wettelijke of reglementaire verplichtingen. Uiteraard kunnen bijvoorbeeld meegedeelde gezondheidsgegevens nuttig zijn om de dienstverlening te verbeteren en aan specifieke gezondheidsbehoeften te voldoen.

d. Overige gegevens : Tot slot verzamelen en verwerken 22 Invest & 22 Construct persoonsgegevens van anderen, zoals netwerkcontacten, nuttige contacten binnen de sector, voormalige werknemers en zelfstandige medewerkers, sollicitanten, etc., die in het belang zijn van haar activiteiten en het marketing en public relations beleid. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van 22 Invest & 22 Construct, of desgevallend een contractuele noodzaak.

F.Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden? Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. 22 Invest & 22 Construct doen wel een beroep op de volgende derden om de overeenkomst/samenwerking met u uit te voeren: Werknemers en zelfstandige medewerkers, alsook hun respectievelijke management) vennootschappen, van 22 Invest & 22 Construct; Marketingbureau; Boekhouder; Revisor; Sociaal secretariaat; Verzekeringsmaatschappijen. Voor het overige kunnen uw persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan derden indien: U voorafgaand uitdrukkelijk toestemming daartoe geeft; Er sprake is van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting voor 22 Invest & 22 Construct tot doorgifte van de persoonsgegevens, onder andere in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken; Er een gehele of gedeeltelijke reorganisatie van 22 Invest & 22 Construct, overdracht van haar activiteiten of faillissement plaatsvindt.

G.Veiligheid en vertrouwelijkheid 22 Invest & 22 Construct nemen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden. De werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden, en/of vertegenwoordigers van voormelde derden zijn eveneens wettelijk verplicht om de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren. Zij kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt. 22 Invest & 22 Construct kunnen evenwel geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade volgend uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. De website of mobiele applicaties van 22 Invest & 22 Construct bevatten mogelijk links naar andere websites waarop 22 Invest & 22 Construct geen controle hebben en waarop noch deze privacyverklaring, noch de cookie policy van toepassing is. 22 Invest & 22 Construct staan uiteraard niet in voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Het is aan te raden om het privacyreglement van iedere site die u bezoekt, na te lezen.

H.Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. De gegevens worden door 22 Invest & 22 Construct verwerkt en bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de eventuele contractuele relatie die 22 Invest & 22 Construct met u hebben. Om boekhoudkundige redenen worden bepaalde persoonsgegevens gedurende minimum zeven jaar bijgehouden. Persoonsgegevens die volgens de boekhoudkundige wetgeving niet verplicht dienen te worden bijgehouden, worden verwijderd van zodra 22 Invest & 22 Construct deze niet langer nodig hebben om hun doelen te bereiken. Wij verwijderen uw persoonsgegevens eveneens indien u ons daar expliciet om verzoekt via de hogervermelde contactgegevens.

I.Welke rechten heeft u? In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten: Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door 22 Invest & 22 Construct verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen. De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door 22 Invest & 22 Construct aan de door u aangeduide derde dienstverlener. Het u verzetten tegen publiek gebruik van uw persoonsgegevens door direct marketing. Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
U kan uw rechten uitoefenen door 22 Invest & 22 Construct te contacteren via de hogervermelde contactgegevens. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door 22 Invest & 22 Construct, staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid via de volgende gegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00,commission@privacycommission.be Bijkomend kan u zich richten tot de rechtbank indien u meent schade te lijden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens.

J. Toepasselijk recht en bevoegdheid Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. De rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring.

K. Aanvaarding en wijzigingen Door de website van 22 Invest & 22 Construct te bezoeken, een account aan te maken, in te schrijven op de nieuwsbrief en ten laatste door uw reservatie te voltooien, aanvaardt u alle bepalingen van deze privacyverklaring en stemt u ermee in dat 22 Invest & 22 Construct uw persoonsgegevens verzamelen en verwerkten overeenkomstig deze privacyverklaring. Onder andere ten gevolge van gewijzigde wetgeving of regelgeving, kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. 22 Invest & 22 Construct raden u dan ook aan om regelmatig deze pagina te consulteren. Indien u verder nog vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door 22 Invest & 22 Construct, kan u ons uiteraard contacteren per e-mail naar info@22invest.com, telefonisch op +32 3 304 74 10 en per post naar 22 Invest bv, Vijfhoekstraat 24, 2600 Antwerpen (Berchem).